Thursday, April 10, 2014

Sunday, October 26, 2008

Rakhine Poems

(အျပီးသပ္)
အဥၥနမင္းႏြယ္ သာဂီေႏြဖြား
ရခုိင္သားမ်ား မ်ုိးျခားေအာက္မွာ
နစ္ေပါင္းနစ္ရာ ေက်ာ္ၾကာတုိင္တုိင္
ရင္ဆုိင္နီရ ေဘးဒုကၡမွာ
မ၀ေရစာ နပ္စာထမင္း
၀မ္းေရးအတြက္ နီ၀င္ရက္ဆုံး
ခါးကုန္းကုန္းျဖင္႔ အလုပ္ဆင္းမွ
၀မ္းတမ္းရ၏။
ဤသုိ႔ေပါႀကြယ္ ရခုိင္ျပည္ထြက္
ႀကက္ငွက္တရစၦာန္ သီးနွံသါးငါး
ဆန္စပါးနင္႔ သစ္၀ါးမက်န္
ျပုန္းျပုန္းစင္ေအာင္ ယႈေဆာင္သႈမ်ား
လႈမွ်ုိးျခားအား တုတ္ဓါးးကုိဆြဲ
ကြင္းျပင္ထဲမွာ သႈလဲကုိလဲ
တုိက္ပြဲတရပ္ အျပီးသပ္ရန္
အခ်ိန္တန္ျပီ သာဂီေႏြဖြား
ေအာ္ ရခုိင္သားရုိ႔။
ခုိင္ ေဒါင္ဒါင္
ဂိစၥပ

(အခ်ိန္တန္ျပီ)
ငါရုိ႔ပုိင္ေျမ ရခုိင္ျပည္ကား
မ်ုိးျခားေအာက္မွာ က်ြန္ျဖစ္ရစြာ
နစ္ေပါင္းနစ္ရာ ေက်ာ္ႀကားေသာ္လည္း
နယ္ခ်ဲလက္ေအာက္ မလြတ္ေျမာက္ပဲ
ျပားေမွာက္တည္း၊
ငါရုိ.ပုိင္ေျမ ရခုိင္ျပည္ကုိ
ျပုိေပ်ာက္မခံ လြတ္ေျမာက္ခ်င္လွ်င္
မ်ုိးျခားရန္ကုိ တုိက္စားပစ္ရန္
အခ်ိန္တန္ျပီ မ်ုိးသါဂီရုိ.၊
ငါရုိ.ပုိင္ေျမ ရခုိင္ျပည္ကုိ
ျဖုိခြဲအုပ္ခ်ုပ္ မင္းလုပ္အုပ္စုိး
နယ္ခ်ဲဆုိးကုိ အမ်ုိးမက်င္
ေတာ္လွန္ပစ္ရန္ အခ်ိန္တန္ျပီ
မ်ုိးသာဂီရုိ.။
ရြီး ခုိင္ေဒါင္ေဒါင္
ဂိစၥပ

(မ်ဳိးျမတ္ဇာနီ)
ျမန္ျပည္မက အာရွတခြင္
ေမာ္ကြင္းတင္အပ္ မ်ဳိးးျမတ္ဇာနီ
သာဂီႏြယ္ဖြား လူမ်ားႀကားတြင္
ထင္ရွားေက်ာ္ႀကား လူသိမ်ားက
အရွင္ဥတၱမ၊
ျမန္ျပည္မက အာရွတိုက္သား
ျပည္သူမ်ားအား မ်ူိးျခားအဂၤၤလိပ္
ဖက္ဆစ္ညစ္ေအာက္ လြတ္ေျမာက္ေစရန္
တန္ျပန္တိုက္ထုတ္ တုတ္ဓါးမပါ
ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္႔ တြန္႔လွန္သည္က
အရွင္ဥတၱမ။
ရြီး ခုိင္ေဒါင္ေဒါင္
ဂိစၥပ

(မွတ္သားစရာ)
နစ္ေထာင္႔သုံးခု ထူးျခားအုိဂက္စ္
ဆယ္႔ကုိးရက္ကါး မွတ္သားစရာ
စာမွ်က္နာသစ္ ဖြင္႔လစ္ရလ်ွင္
ဖင္းခံေထာင္က် ရက္လနစ္ႀကာ
ေထာင္မွာဘ၀ နီရစြာကား
အစားပုံစံ ၀တ္ပုံစံျဖင္႔္
ႀကင္းတမ္းခရီး ျဖတ္သန္းျပီးလည္း
တုိက္ပြဲတစ္ရပ္ အျပီးသက္ရန္
က်န္ပါသိ္႔သည္။
ေထာင္ထဲအမွတ္တရကဗ်ာ တစ္ပုတ္ျဖစ္သည္

(အမု်ိးသားသီျျခင္း)
ရခုိင္ျပည္ ငါရုိ႔ျပည္ ဘုိးဘြားစဥ္လာေျမ…
ေရ ေျမ ေတာ ေတာင္ အလွနင္႔ သယံဇာတေပါေႀကြယ္
၀ေရျပည္၊
ကမၻာမွာ ရတနာေျမ ဗုဒၶေျခရာခ်ခေရေျမ
အမု်ိးသာဂီေႏြ…အဖရခုိင္ျပည္ကုိေလ
ေစာင္႔ထိန္းဖုိ႔ ငါရုိ. တာ၀န္ေလ၊
ရခုိင္ျပည္ ငါရုိ.ျပည္ ဘုရားေစတီပုထုိးနင္႔
ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းေတာက္ေရျပည္
တုိင္းျပည္နင္႔ လူမု်ိးအတြက္ဆုိ
အသက္နင္႔လွည္႔လုိ႔ ငါရုိ.ေစာင္႔ေရွာင္႔
ကာကြယ္ႀကရမည္။
ရြီး ခုိင္ေဒါင္ေဒါင္
ဂိစၥပ


Tuesday, July 1, 2008

rwu dhaka demonstration.


Any one whoever like women rights can give support to overcome their sutruggling.

Saturday, April 19, 2008

thazan flower

Thazan flower

Oh, Thazan flower;
Despite,
Beginning of seeing does not think as beauty
“To your” face/
Yellow beauty,
But for unseen long time,
Craving forever/
Seeing still in fresh.

Oh, Thazan flower;
Into under
Yours optimistic temper/
Clear honesty/
Lovely cordiality/
And coolness shadow
Want to return
Once more time.

Oh, Thazan flower;
Yours titivation drapes/
Antiquated tradition/
Imperishable custom,
Just similar with hamlet,
As a typical style of Thazan,
Might be gaze down for everyone,
Who see
Yours fascination of beauty.

Oh, Thazan flower;
Yours smile/
Sticking still always in my heart
In criterion,
Is unforgettable
And inseparable
For attraction beauty
The times of want to see you
Are long for.


By Khaing Dum Dum

may all be peace

May all be peace
(Natural poem)

Glittering were the stars
But no ones see the brightening
Young were the flowers,
But no ones plants to give fragrance,
Were only crushed by the cruel fate of destiny
Innocence were women and children but on one protects from using hostages
Those were tortured and killed mercilessly by the dastard elements
Naturally and beautifully living
Were creatures,
But no one adores those peaceful living beings, were slaughtered genocide by
Brutal butchers
May god redeem for all of lives in peace of heaven from every suffering.

(By- khaingdumdum-giccapa)

melodiousness or bitterness?

Melodiousness or Bitterness?
(Love poetry)

· If the sounds of singing, the sound of piano tunes are bitter in the ears of musician, I will love you never
· If the sound of weapon cracking and the sound of bomb bursting are bitter in the ears of warrior, I will love you never
· If the sound of vociferate and amusement music are melodious in the ears of ascetic, I will love you never
· If the sound of your speaking voice is bitter in the ears of me, I will love you never
Than, let me know your answer concerning my voice: which one do you feel from both melodiousness and bitterness?
· If you feel melody, I will love you forever
· If you feel bitterness, I will love you never.

by khaing dum dumlife of freedom fighter

Life of freedom fighters

The bed is muddy floor to sleep,
The road is thorny to go
The food is stale to eat
The cloth is tattered to wear
The leave is an umbrella to protect rain and sunshine
The mountains and forests are pictures to view
The weapon is accompany to live with
The bullet is an usher to welcome friends
The sound of weapon is melodious in the ear to listen
The blood is water in the war field to dust thirsty
The jungle camp is Librated University to study
And the freedom from colonialism, fascism and dictatorship is only the goal to fight for all of those, who are revolutionary fighters.

By Khaingdumdum

past present time

Past, present time

Once upon a time,
Burma was reached at the top of Asians countries
for social, economic and education.
Since then,
Burma was known as a natural resources rich country in the world.
At the present time,
Burma is know famously in the world
as the developing country of
Impoverishment for civilians,
Recruitment for children,
Molestation to women,
Extrajudicial conviction for politicians,
Forcefully taxing from peasants,
Illegal heroin production, and
Women sex workers exportation,
And day by day evolutions of importation
are black and white illegal infiltration
from parts of northern and eastern.

By Khaingdumdum giccapa


make or brake?

Make or brake?
(political poetry)
Oh! Our head-gear
If you fight to liberate our nation from oppression,
We shall give you respect as a our nation’s “freedom fighter,”
But we shall not recognize you if you make us thraldom
Oh! Our head-gear
If you lift the burden of our nation on your shoulders, we shall gave you respect as a our
“nation’s father”,
But we shall not recognize you if you lit us the fine to smoulder and dolour.
Oh! Our head-gear
If you make our nation unity in diversity, and a strengthen nation, we shall give you
Respect as a our “nation’s founder,”
But we shall not recognize you if you divide
Our nation’s fraternity and integration spirit
Oh! Our head-gear
If you guide us to walk along the road
Of roses, we shall give you respect as a our “nation’s leader,”
But we shall not recognize you if you bid us
To go on the road of bramble grove
Oh! Our head-gear
Even you had dead, your brave and spirit will never die in our heart and we shall pay you respect ever as a our “nation’ martyr,”
But we shall not recognize you if you intrigue
To the nation
So, oh! Our head-gear
Which one will you choice from the two ways of to make or to brake our life?

(By –khaingdumdum-giccapa)

waiting for ever

I am waiting for ever(Love poetry)
The night is silent without noise,
But I can not sleep even for one minute for your absent
The moon is shining cool and pleasantly without clouds,
But I do not feel fine for your absent
The sun is blazing, but it is cool for
Those who are sharing love together
For me, even the sky is brimming with white
Cloud and breeze win, but I feel so hot as you absent.
A day of life is very short for those who are happy with their loved one,
But, the time of one hour is so long for me
For your absent
So, if you don’t want me to see for ever
Than surely I may apart faraway
But, if you want to depart me never,
Don’t be upset,
I will open always my heart.

(khaing dumdum) Gssapa.

8.8.88

The 8.8.88
Since almost two decades ago, we have make all together the historical and unforgettable day, has always been reminding in our civilians heart, called 8.8.88 masses uprising.
At that day of 8.8.88 masses democracy movement, we all stratums of people have marched hand in hand to the goal of democracy by consisting together.
At that day of 8.8.88 masses democracy uprising hundreds, thousands of innocent civilians have died by the brutal killing of military junta administration.
And at that day of 8.8.88 an armless and peaceful street demonstration, our civilians’ bloods were absurd by the guns of military administration.
Although that day of 8.8.88 have been already for nearly two decades, but no the ray of hope of people wanted democracy has come out yet until today.
So instead of the civilians, let me ask to all of our mandated leaders.
Oh! Our civilian representative leaders! Where have you been in now?
What are you doing now?
Let our civilians may stay carefree under the ruling democratically elected administration.

Khaingdumdumthe time

The time
Oh! Dear patriots!
Where are we now?
What are we doing now?
What we ought to do now?
Now is the time to wake up from a sleep.
Now is the time to make a dynamic nation.
Now is the time to fight for freedom of our nation from colonial bondage.
Now is the time to unit from diversity.
Now is the time to struggle to regain the lost of our sovereign kingdom.
Now is the tie to save our nation from neck deep poverty.
Now is the time to revenge and wipe out our enemies not to remnant in our soul.
Now is the time to hoist our nation flag under the beautiful serenity sky of our own territory.
And now is the time to celebrate our freedom victory.


khaing dumdum

terrible battle field

The terrible battle field
(Political poetry)
This world is our existence planet, there has plains, forests, mountains, water, creatures and human beings etc.
This planet is more jocund, pleasant, and fragrant, not likes any other non-existance planets.
But now all of those natural beauties, peace, and freedom were almost loss
There are only remained the violence and belligerence between the two side of terrorists and pacifists and the two side of authoritarian soldiers and civilian freedom fighters.
To those horrible war field,
We just present and feel smell of the stink of weapon bullets, and the stink of human blood
And then we just present and hear the sound of a helpless innocent child crying.
And the sound of weapon cracking and the sound of bomb bursting
So, oh everyone who love peace, freedom and fragrance of this world, should save
The planet’s beauties.


(by khaingdumdum-giccapa)

without democracy no liberty

Without democracy no liberty

Yesterday’s time had already remained at the behind, so , what shall we do in today?
Today is the time to setup the building of freedom democracy by get rid of tyranny and autocracy,
Today is the time to set up the building of freedom democracy by get rid of monarchy and mobocracy,
Today is the time to sty p the building of freedom democracy by get rid of slavery and discriminatory.
Today is the time to fight for freedom and independence from under the violent authoritarianisms and ruthless totalitarianisms tutelage
Today is the time to fight for liberty and equality by get rid of divide and rule tutelage of military autocracy
If we can destroy all of those inhuman oppression system in today’s time,
We shall get surely our rights of an egalitarian among an every kinds of stratums of societies.
(By khaingdumdum-giccapa)

let we brake old bridge

Let we brake old bridge
(Political poetry)
Oh! Dear people,
What are you doing now?
Are you still slumbering on the floor of the tent?
Or are you walking on along the old broken bridge make by military dictators?
Let me ask you all, now is the time to wake up from asleep on the mud.
And let me ask you all- now is the time to assemble together to break the pillars of old bridge,
And let me ask you all- now is the time
To build up a renewal democracy bridge
That can walk freely for every people
If in today we able to build a new bridge
By exterminating the old bridge by people strength,
we all people and our new generation can walk
hand in hand freely, equally and peacefully
On this freedom bridge in tomorrow.
(by khaingdumdum-giccapa)

life in prison

My feeling of prison

Prison is not heaven. It is one of humdrum world,
Separating by thick and high brick wall
From every part of the earth
Where there in no one wants to lives even for a few minutes.
But for me- I learned many different lessons
from prison-where I spent for four years long.
I wasted all of my sentence terms in prison
by reading books, writing poems, playing chess,
and walking morning and evening time.
Thus- I can really say that prison is my training centre
Prison ward is my class room
Prison ward is my hostel room
Prison ward is my library hall
prison is one of university
From where i get many different
Invaluable experiences for my life.

By khaingdumdum gissapa.

Monday, March 17, 2008

Nya Zin Khaing

video

Thazan Flower


Thazan flower

Oh, Thazan flower;
Despite,
Beginning of seeing do not think as beauty
“To your” face/
Yellow beauty,
But for unseen long time,
Craving forever/
Seeing still in fresh.

Oh, Thazan flower;
Into under
Yours optimistic temper/
Clear honesty/
Lovely cordiality/
And coolness shadow
Want to return
Once more time.

Oh, Thazan flower;
Yours titivation drapes/
Antiquated tradition/
Imperishable custom,
Just similar with hamlet,
As a typical style of Thazan,
Might be gaze down for everyone,
Who see
Yours fascination of beauty.

Oh, Thazan flower;
Yours smile/
Sticking still always in my heart
In criterion,
Is unforgettable
And inseparable
For attraction beauty
The times of want to see you
Are long for.


By Khaing Dum Dum

Friday, March 16, 2007


My feeling of prison

Prison is not heaven. It is one of humdrum world,
Separating by thick and high brick wall
From every part of the earth
Where there in no one wants to lives even for a few minutes.
But for me- I learned many different lessons
from prison-where I spent for four years long.
I wasted all of my sentence terms in prison
by reading books, writing poems, playing chess,
and walking morning and evening time.
Thus- I can really say that prison is my training centre
Prison ward is my class room
Prison ward is my hostel room
Prison ward is my library hall
prison is one of university
From where i get many different
Invaluable experiences for my life.

By khaingdumdum gissapa.